Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Translate This Blog

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

25 Manfaat Istighfar

Written By Sugar Sugiyarto on Friday, October 26, 2012 | 10/26/2012 02:54:00 PM

25 Manfaat Istighfar (dan sebenarnya masih banyak lagi)

Oleh Sofi Sholeh Hp

Dijaman yang serba tidak menentu ini ada baiknya kita menjadikan Istighfar
sebagai salah satu amalan kita, untuk lebih membuat kita semangat
melakukannya berikut uraian manfaat dari ber Istighfar.

1. MENGGEMBIRAKAN ALLAH

Rasulullah bersabda, "Sungguh, Allah lebih gembira dengan taubat hamba-Nya
daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan ontanya
yang hilang di padang pasir." (HR.Bukhari dan Muslim).

2. DICINTAI ALLAH

Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat
dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri." (QS.al-Baqarah: 222).
Rasulullah bersabda, "Orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. Orang yang
bertaubat atas dosanya, bagaikan orang yang tidak berdosa."(HR.Ibnu Majah).

3. DOSA-DOSANYA DIAMPUNI

Rasulullah bersabda, "Allah telah berkata,'Wahai hamba-hamba-Ku, setiap
kalian pasti berdosa kecuali yang Aku jaga. Maka beristighfarlah kalian
kepada-Ku, niscaya kalian Aku ampuni. Dan barangsiapa yang meyakini bahwa
Aku punya kemampuan untuk mengamouni dosa-dosanya, maka Aku akan
mengampuninya dan Aku tidak peduli (beberapa banyak dosanya)."(HR.Ibnu
Majah, Tirmidzi).

Imam Qatadah berkata,"Al-Qur'an telah menunjukkan penyakit dan obat kalian.
Adapun penyakit kalian adalah dosa, dan obat kalian adalah istighfar." (Kitab
Ihya'Ulumiddin: 1/410).

4. SELAMAT DARI API NERAKA

Hudzaifah pernah berkata, "Saya adalah orang yang tajam lidah terhadap
keluargaku, Wahai Rasulullah, aku takut kalau lidahku itu menyebabkan ku
masuk neraka'. Rasulullah bersabda,'Dimana posisimu terhadap istighfar?
Sesungguhnya, aku senantiasa beristighfar kepada Allah sebanyak seratus kali
dalam sehari semalam'." (HR.Nasa'i, Ibnu Majah, al-Hakim dan
dishahihkannya).

5. MENDAPAT BALASAN SURGA

"Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau
menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun
terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa
selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang
mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka
dan surga yang didalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal
didalamnya; dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal."(QS.Al
i'Imran: 135-136).

6. MENGECEWAKAN SYETAN

Sesungguhnya syetan telah berkata,"Demi kemulian-Mu ya Allah, aku terus-
menerus akan menggoda hamba-hamba-Mu selagi roh mereka ada dalam
badan mereka (masih hidup). Maka Allah menimpalinya,"Dan demi kemuliaan
dan keagungan-Ku, Aku senantiasa mengampuni mereka selama mereka
memohon ampunan (beristighfar) kepada-Ku."(HR.Ahmad dan al-Hakim).

7. MEMBUAT SYETAN PUTUS ASA

Ali bin Abi thalib pernah didatangi oleh seseorang,"Saya telah melakukan
dosa'.'Bertaubatlah kepada Allah, dan jangan kamu ulangi',kata Ali. Orang itu
menjawab,'Saya telah bertaubat, tapi setelah itu saya berdosa lagi'. Ali berkata,
'Bertaubatlah kepada Allah, dan jangan kamu ulangi'. Orang itu bertanya
lagi,'Sampai kapan?' Ali menjawab,'Sampai syetan berputus asa dan merasa
rugi."(Kitab Tanbihul Ghafilin: 73).

8. MEREDAM ADZAB

Allah berfirman,"Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang
kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab
mereka, sedang mereka meminta ampun."(QS.al-Anfal: 33).

9. MENGUSIR KESEDIHAN

Rasulullah bersabda,"Barangsiapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah
akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya, dan kelapangan bagi
setiap kesempitannya, dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-
sangka."(HR.Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad).

10.MELAPANGKAN KESEMPITAN

Rasulullah bersabda,"Barangsiapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah
akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya, dan kelapangan bagi
setiap kesempitannya dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-
sangka,"(HR.Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad).

11. MELANCARKAN RIZKI

Rasulullah bersabda,"Sesungguhnya seorang hamba bisa tertahan rizkinya
karena dosa yang dilakukannya."(HR.Ahmad, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).

12. MEMBERSIHKAN HATI

Rasulullah bersabda,"Apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa, maka
tercoretlah noda hitam di hatinya. Apabila ia bertaubat, meninggalkannya dan
beristighfar, maka bersihlah hatinya."(HR.Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban,
Tirmidzi).

13. MENGANGKAT DERAJATNYA DISURGA

Rasulullah bersabda,"Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang
hamba di surga. Hamba itu berkata,'Wahai Allah, dari mana saya dapat
kemuliaan ini?' Allah berkata,'Karena istighfar anakmu untukmu'."(HR.Ahmad
dengan sanad hasan).

14. MENGIKUTI SUNNAH RASULULLAH

Abu Hurairah berkata,"Saya telah mendengar Rasulullah bersabda,'Demi Allah,
Sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah (beristighfar) dan bertaubat
kepada-Nya dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali'."(HR.Bukhari).

15. MENJADI SEBAIK-BAIK ORANG YANG BERSALAH

Rasulullah bersabda,"Setiap anak Adam pernah bersalah, dan sebaik-baik
orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat."(HR.Tirmidzi, Ibnu Majah,
al-Hakim).

16. BERSIFAT SEBAGAI HAMBA ALLAH YANG SEJATI

Allah berfirman,"Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. (Yaitu)
orang-orang yang berdo'a:"Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman,
maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa
neraka,"(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap ta'at, yang
menafkahkan hartanya (dijalan Allah), dan yang memohon ampun
(beristighfar) di waktu sahur."(QS.Ali'Imran: 15-17).

17. TERHINDAR DARI STEMPEL KEZHALIMAN

Allah berfirman,"...Barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah
orang-orang yang zhalim."(QS.al-Hujurat: 11).

18. MUDAH MENDAPATKAN ANAK

Allah berfirman,"Maka aku katakan kepada mereka:"Mohonlah ampun
(istighfar) kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun,
niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan
memperbanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-
kebun dan mengadakan (pula didalamnya) untukmu sungai-sungai." (QS.Nuh:
10-12).

19. MUDAH MENDAPATKAN AIR HUJAN

Ibnu Shabih berkata,"Hasan al-Bashri pernah didatangi seseorang dan
mengadu bahwa lahannya tandus, ia berkata, 'Perbanyaklah istighfar'. Lalu ada
orang lain yang mengadu bahwa kebunnya kering, ia berkata, 'Perbanyaklah
istighfar'. Lalu ada orang lain lagi yang mengadu bahwa ia belum punya anak,
ia berkata,'Perbanyaklah istighfar'.(Kitab Fathul Bari: 11/98).

20. BERTAMBAH KEKUATANNYA

Allah berfirman,"Dan (dia berkata):"Hai kaumku, mohonlah ampun kepada
Tuhanmu lalu bertobatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang
sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada
kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa."(QS.Hud:
52).

21. BERTAMBAH KESEJAHTERAANNYA

Allah berfirman,"Maka aku katakan kepada mereka:"Mohonlah ampun kepada
Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan
mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan
anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula
di dalamnya) untukmu sungai-sungai."(QS.Nuh: 10-12).

22. MENJADI ORANG YANG BERUNTUNG

Allah berfirman,"Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-
orang yang beriman supaya kamu beruntung."(QS.an-Nur: 31).
Aisyah berkata,"Beruntunglah, orang-orang yang menemukan istighfar yang
banyak pada setiap lembar catatan harian amal mereka."(HR.Bukhari).

23. KEBURUKANNYA DIGANTI DENGAN KEBAIKAN

Allah berfirman,"Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan
mengerjakan amal saleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan
kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."(QS.al-
Furqan: 70).

"Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan
pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbu
atan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk.
Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat."(QS.Hud: 114).

24. BERCITRA SEBAGAI ORANG MUKMIN

Rasulullah bersabda,"Tidak seorangpun dari umatku, yang apabila ia berbuat
baik dan ia menyadari bahwa yang diperbuat adalah kebaikan, maka Allah
akan membalasnya dengan kebaikan. Dan tidaklah ia melakukan suatu yang
tercela, dan ia sadar sepenuhnya bahwa perbuatannya itu salah, lalu ia mohon
ampun (beristighfar) kepada Allah, dan hatinya yakin bahwa tiada Tuhan yang
bisa mengampuni kecuali Allah, maka dia adalah seorang Mukmin."(HR.Ahm
ad).

25. BERKEPRIBADIAN SEBAGAI ORANG BIJAK

Seorang ulama berkata,"Tanda orang yang arif (bijak) itu ada enam. Apabila ia
menyebut nama Allah, ia merasa bangga. Apabila menyebut dirinya, ia merasa
hina. Apabila memperhatikan ayat-ayat Allah, ia ambil pelajarannya. Apabila
muncul keinginan untuk bermaksiat, ia segera mencegahnya. Apabila
disebutkan ampunan Allah, ia merasa gembira. Dan apabila mengingat
dosanya, ia segera beristighfar." (Kitab Tanbihul Ghafilin: 67).

0 komentar:

Post a Comment

Salam hangat....
Komentar anda adalah tanda jabat erat persahabatan di antara kita.